FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

     

 

O Fundacji

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

  1. nauki, oświaty, wychowania, edukacji, kultury, sztuki, tradycji, sportu i turystyki;
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób;
  3. zmniejszenia bezrobocia i aktywizacji rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz pomocy socjalnej dla rolników i ich rodzin;
  4. poprawy sytuacji społecznej, oświaty i wychowania , ochrony i promocji zdrowia, oraz rozwoju dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych;
  5. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
  6. podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji lokalnej, kulturowej, narodowej, europejskiej, międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami,
  7. dialogu i mediacji społecznej, doradztwa;
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  9. działalności wspomagającej, organizacyjnie, doradczo, szkoleniowo, informacyjnie, technicznie lub finansowo instytucje, jednostki i organy rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe.